DOSTAWA I RABATY

BEZPŁATNA DOSTAWA przy zakupach od 150 zł

RABATY

  • 10% zamówienia od 300 zł*
  • 20% zamówienia od 600 zł*


*produkty z wyprzedaży i promocji nie są wliczane do kwot premiowanych rabatem

Koszty dostawy:

Kurier: 20.00 zł
Kurier z pobraniem: 22.99 zł

Znajdź nas na Facebook'u

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

Rozdział I

Postanowienia wstępne
§ 1
Postanowienia ogólne

 

1.Sklep internetowy pod adresem www.sklep.bedon.lasy.gov.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Polski, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3.Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4.Właścicielem Sklepu jest: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, NIP: 728-000-86-66, tel. 42 677 25 13, fax 42 677 25 02, e-mail: esklep@bedon.lasy.gov.pl

5.Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe i bez wad prawnych.

7.Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

1)   Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego

2)   Sprzedawca – właściciel Sklepu,

3)   Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.sklep.bedon.lasy.gov.pl

4)   Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

5)   Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

6)   Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

7)   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio 

z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 3
Wymagania techniczne

1.Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

2.Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).


§ 4
Ceny i oferty promocyjne

1.Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4.Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.


Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia
§ 1

 Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1.Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2.Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3.Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, 

a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia. Dane Klienta będą w nim użyte jednorazowo, do realizacji danego zamówienia. Klient może także zarejestrować się w sklepie i wówczas jego dane zostaną zapisane, a przy dokonywaniu kolejnych zakupów system automatycznie uzupełni formularz zamówienia. Konieczne będzie jedynie wcześniejsze wpisanie ustalonego przy rejestracji loginu i hasła. Dane Klienta zostaną automatycznie uzupełnione w formularzu.

5.Rejestrując konto Klient zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

6.Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje złożenie zamówienia i z tym momentem dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

7.Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mailowe potwierdzenie otrzymania zamówienia z danymi sprzedającego oraz danymi transakcji.

8.Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

9.Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca zrealizuje zamówienie i rozpocznie wysyłkę do Klienta.

10.Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.

11.Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób płatności

1.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

1)     przelewem na rachunek bankowy

2)      kartą kredytową

3)     za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją listonoszowi lub kurierowi w momencie dostawy przesyłki.

2.Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.


§ 3
Termin płatności

1.    Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (poza płatnością pobraniową, w chwili otrzymania towaru).

2.    Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3.    W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany.

4.    Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

§ 4
Realizacja zamówienia

1.    Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2.    Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

3.    Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

4.    W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5.    Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6.    Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT. 

7.    Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić przy składaniu zamówienia.

§ 5
Korekta zamówienia

1.    Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do 1 dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

2.    Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres esklep@bedon.lasy.gov.pllub kontaktując się ze Sprzedawcą pod 

nr tel. 42 677 25 13 lub 42 677 25 22 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

1)     odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,

2)     dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.    Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu 

w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i
w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje
§ 1

Odpowiedzialność za wady rzeczy

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2.    Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna 

z umową, jeżeli:

1)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,

2)     nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

3)     nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4)     została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3.    Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4.    W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

5.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

1)      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

2)     żądać usunięcia wady,

3)     żądać obniżenia ceny,

4)     odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6.    Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

7.     W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację 

na adres mailowy esklep@bedon.lasy.gov.pl lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar 
na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

8.    Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 42 677 25 13 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, z późn. zm.) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.    Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3.    Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

1)     listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

2)     w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5.    Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8.    Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9.    Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

10.  Odsyłanie Towaru w miarę możliwości powinno nastąpić w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11.  Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

12.  Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

13.  Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Rozdział IV
Postanowienia wspólne
§ 1
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klienta jest Ośrodek Rozwojowo –Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu 

z siedzibą w Nowym Bedoniu przy  ul. Sienkiewicza 19 95-020 Andrespol

2.Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez klienta formy wysyłki jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszego zamówienia w kategorii dane zwykłe – imię nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, informacje zawarte w logach systemowych– w celach technicznych i statystycznych.

3.Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

4.Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji zamówienia, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, obowiązkami archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń.

5.Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby:  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.

6.Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

7.Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy prawa.

8.Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą.

9.Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.

10.  Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

11.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.  Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

13.  Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1.    Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2.    Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3.    Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.    Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.


§ 3
Polityka Cookiem

1.    Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2.    Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3.    Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

1)     informacje na temat sesji,

2)     ostatnio oglądane produkty,

3)     Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4

Wyłączenie odpowiedzialności

1.    Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2.    Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2.    Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3.    Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.    Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Załączniki do Regulaminu


Załącznik nr 1
Regulamin promocji cenowych
REGULAMIN PROMOCJI CENOWYCH

I. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.

2.    Promocją cenową są objęte produkty oferowane w zakładkach „Promocje” oraz „Wyprzedaż”.

3.    Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie www.sklep.bedon.lasy.gov.pl

4.    Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

II. Oferta promocyjna

1.    Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.

2.    Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.

3.    Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia regulaminu Sprzedawcy.

III. Czas trwania oferty

Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje w przypadku zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

IV. Uczestnicy
Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:

1)     zaakceptują postanowienia niniejszego regulaminu Sprzedawcy,

2)     w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych na stronie sklepu internetowego.

V. Opis oferty promocyjnej

Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad określonych w niniejszym regulaminie Sprzedawcy i po cenach oferowanych w zakładkach „Promocje” i „Wyprzedaż”.

VI. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.    Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 2
Formularz reklamacyjny

..................., dn............. 20.... r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY
DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: 
Adres: 
e-mail: 
tel. 
Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia towaru 
Nazwa towaru 
Nr paragonu/faktury 
Nr karty gwarancyjnej 
Ogólna wartość towaru .............................. zł
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):Kiedy wady zostały stwierdzone 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.
.........................................
(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA


1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2)nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 42 677 25 13 lub 01 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:


Data otrzymania reklamacji .....................................
Osoba rozpatrująca reklamację .....................................
Data rozpatrzenia reklamacji .....................................
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

Załącznik nr 3

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – 
Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol
Tel. 42 677 25 13, 42 677 25 01
Fax 42 677 25 02
e-mail: esklep@bedon.lasy.gov.pl
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)
Data .............................................................

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo 
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, tel. 42 677 25 13, fax 42 677 25 02, e-mail: esklep@bedon.lasy.gov.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wstrzymamy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i stwierdzenia, że rzecz nie była używana.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.